Läbivad kompetentsid

1. Valdab koolitusel käsitletavat valdkonda/teemat/ainet, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikate ning õppekavast/koolitusprogrammist tulenevate nõuetega. 


Kompetentsi tõendamine:

Olen läbinud suhtlemistreeneri aastase väljaõppe, mis andis väga põhjalikud ja süsteemsed nii teoreetilised kui praktilised teadmised suhtlemisoskuste õpetamiseks ja koolitusprotsessi ülesehituse, grupi- ja õpiprotsesside teadliku juhtimiseks. Saadud teadmised on võimaldanud luua erinevaid õpieesmärkidele vastavaid koolitusprogramme. Lisaks olen läbinud Motiveeriva intervjueerimise ja coachingu väljaõppe, mis lisavad koolitustel kasutatavatele metoodikatele uusi värskeid lähenemisi. Motiveeriva Intervjueerimise väljaõppest olen loonud motiveeriva kuulamise metoodika, kus partnerit kuulates saab teda aidata selge tegevusplaani tegemisel, kuigi ta esialgu väga kahtles endas. Seda metoodikat on hea kasutada vastupanu ületamisel ja partneri mõjutamisel. Olen sertifitseeritud DiSC konsultant, selle metoodika valdamiseks tuleb osaleda regulaarsetel konsultantide koolitustel. Olen suhtlemisoskuste ja juhtimiskoolitustel sidunud DiSC-i ja suhtlemistreeningute metoodika – suhtlemisprotsessi kujundamise vastavalt partneri käitumisviisile. Kolledžis õppejõuna töötades töötasin läbi suure hulga kaasaegset kirjandust, sest üliõpilastele oli vaja luua tänapäevastele teadusuuringutele vastavad konspektid ja soovitusliku kirjanduse loetelu, mida nad saavad kasutada, kui õppetööl ei ole võimalik osaleda. Iga kliendi jaoks koostan tema vajadustele vastava koolitusprogrammi, kus arvestan osalejate varasema ettevalmistuse ja koolituse eesmärkidega, kombineerin nendel koolitustel erinevaid õppemetoodikaid, kuid alati on kindlal kohal osalejate kaasamine ja aktiivõppe meetodite kasutamine. Minu väljaõppeid tõendavate tunnistustega on võimalik tutvuda siit

2. Teab täiskasvanukoolituse põhiprintsiipe ja lähtub koolitusel täiskasvanud õppija eripäradest.

Kompetentsi tõendamine:
Täiskasvanutel  on väljakujunenud käitumisviisid, hoiakud, kogemused, mida nad on loonud vastavalt oma elukogemustele ja rollidele. Kõik oma varasemad teadmised ja kogemused toovad nad koolitustele kaasa ning nende jaoks on oluline koolitusel saadava uue teadmise/oskuse praktiline väärtus. Minu poolt läbiviidavad koolitused on suunatud eeskätt suhete- ja enesejuhtimisele, klassikaline haridus sellealaseid oskusi ei anna. Peamiselt õpitakse neid läbi elu õnnestumiste/ebaõnnestumiste, nende  analüüsimise ja edasise teadlikuma käitumis. Olulised on ka eeskujud, kellega täiskasvanu isiklkus elus ja tööl kokku puutub. On väga hea, kui on neid, kelle moodi soovitakse olla.  Väga heaks võimaluseks paljude jaoks koolitustel kasutatavad individuaalsed harjutused, võimalus oma mõtteid teistega jagada ning seostada seda uute teadmistega.  Eneseteadlikkus ja sisemine arengusoov viivad hoiakute, suhtumiste ja käitumise muutumisele.

Koolitustel pööran teadlikult tähelepanu usaldusõhkkonna loomisele ja osalejate ootuste välja toomisele kohe koolituse algul. Täiskasvanud õppija on orienteeritud eesmärkidele – ta tahab teada, mis on selle koolituse eesmärk ja kasu tema jaoks. Koolituse algul sõlmitud koostöökokkulepped aitavad ületada õppeprotsessis tekkivat vastupanu. Uute oskuste harjutamisel on osalejad sageli ebakindlad, sest kardavad teistele näidata, et neil harjutuse tegemine ei õnnestu. Seda aitab ületada positiivne õhkkond. Rõhutan alati, et siin ongi õige aeg ja koht turvaliseks harjutamiseks ja proovimiseks. Koolitustel kinnistan teooriat erinevate praktiliste  harjutuste ja näidetega. Videotreeningute suur eelis on kolmekordse tagasiside saamine – videoharjutust saab analüüsida inimene ise, ta saab teistelt osalejatelt ja koolitajatelt tagasisidet. Kuna seda antakse alati positiivselt, loob see soovi oma käitumist korrigeerida ja uusi oskusi kasutama hakata.

Kuna uued käitumisharjumused kujunevad välja peale pikemaaegset kasutamist, innustan koolituse järgselt õpitut praktiliselt kasutama, võimalusel pakun jätkukoolitusi ja arenguprogramme. Juhtidele olen andnud soovitusi koolitustel käsitletu ka arenguvestlusel fookuses hoida. Mõned koolitusel osalejad on hakanud käima minu juures coachingus.

Täiskasvanud õppija jaoks on väga oluline korrektsus, minu koolitused on alati põhjalikult ette valmistatud, on loodud korralikud õppematerjalid, mida osalejad saavad kas komplekteeritud kaustades. Vahel annan materjale ka leht haaval - vastavalt teema käsitlemisele. Viimane viis on kasutusel just meeskonnakoolitustel, kus koolitusprotsessi ei ole võimalik väga täpselt ette näha ja seepärast võivad komplekteeritud materjalid vahel pigem segadust tekitada. Kui koolitusel osaleja saab kätte õige infolehe, keskendub ta koheselt  sellele.

3.  Väärtustab täiskasvanud õppijat, järgib oma töös eetilisi norme ja konfidentsiaalsusnõudeid; hoiab kutse mainet.

Kompetentsi tõendamine: 
Igal koolitusel on väga oluline pidada lugu igast osalejast ja suhelda temaga austaval ja väärikal viisil. Ka kõige keerulisema olukorrad on vaja lahendada vastuollu sattumata. Meeskonnakoolitustel kogen, et mõned töötajad on sattunud töökiusamise ohvriks. Sellistel puhkudel võtan selle alati koolitusel tähelepanu alla, vahel teen ka selle olukorra leevendamiseks mõne harjutuse. Lähtun koolitustel veendumusest, et igaüks on oma elu ekspert, mina saan juurde pakkuda oma teadmisi ja kogemusi ning õpetada uusi oskusi. Kas osaleja selle vastu võtab ja kasutama hakkab, otsustab ta ise.  Kasutan sageli koolitustel osalejate motivatsiooni  ja teadlikkuse tõstmiseks Thomas Gordoni õppimise astmeid:
  1.  Käitun nagu alati - meis kõigis on teadmisi elu ja käitumise kohta, saame hakkama tänu elukogemusele.
  2. Koolitusel osaledes teadvustan erinevaid seisukohti ja võimalusi ning kaalun nende sobilikkust iseendale.
  3. Harjutan uusi käitumisviise koolitusel ja seejärel proovin tööl/isiklikus elus. Uued käitumisviisid hakkavad mõjutama minu suhete kvaliteeti, minu elu edenemist ja oskust erinevate olukordadega toime tulla.
  4. Uued käitumisoskused muutuvad automaatseks, minu mõttemaailma osaks ja kuuluvad kindlalt minu käitumisrepertuaari. Minu suhted muutuvad ja olen oma rollides edukam.
Kui koolitusel käsitletut hiljem ei kasutata, käitub vaatamata läbitud koolitusele täiskasvanu 1. astmele vastavalt. Väga oluline on, et koolitusel osaleja võtaks vastutuse õppimise eest endale, mina koolitajana saan vastutada koolituse sisu ja koolitusprotsessi juhtimise eest.

Koolitusgruppides on alati koos erinevad inimesed, kes taipavad ja õpivad erineva kiirusega. Kui seda on võimalik enne koolitust arvestada, teeme koolitusgrupid vastavalt osalejate võimekusel, isiksuslikule küpsusele või kogemusele (juhtkond, osakondade juhid, esmatasandi juhid). Kui see ilmneb koolitusel, püüan hoida kõikidele sobivat tempot või annan kiirematele mõne lisa harjutuse.

Koolituse algul tehtavate kokkulepete üks punkt on konfidentsiaalsus. Ühelt poolt puudutab see teiste osalejate poolt koolituse käigus jagatud mõtteid ja seisukohti - ma palun osalejatel mitte rääkida edasi teiste inimeste isiklikke lugusid, näiteid. Teiselt poolt puudutab konfidentsiaalsus minu käitumist koolitajana. Mitte kunagi ei räägi ma peale koolitust kellestki isiklikult  töötaja otsesele juhile, kuigi seda sageli küsitakse. Koolitus on uue omandamise, mitte hinnangute andmise koht. Kui juht väljendab enne koolitust soovi saada osalejate kohta hinnanguid, palun tal koolitusel osaleda, et ta saaks ise oma hinnangud kujundada. Sellistel puhkudel osaleb juht koolitusel võrdse osalejana, teeb kaasa kõik harjutused ja ülesanded, mida teisedki.

Koolitustel juhtub ikka, et mõni ei soovi harjutust kaasa teha või oma arvamust suures ringis välja öelda. Aktsepteerin seda, kuigi annan neile siiski uue võimaluse ja julgustan sisemist ebakindlust ületama. Vahel vajatakse lihtsalt aega sisemise kõhklusega toimetulekuks või puudub osalejal varasem kogemus teiste kuuldes oma mõtteid avaldada. Kui osaleja näeb, et kõik arvamused ja ka ebaõnnestumine on aktsepteeritud, et kaasa tegemine ja rääkimine on põnev, saab ta enamasti oma kõhklustega hakkama. See on olnud paljudele abiks enesekindluse tõstmiseks ja nad on saanud julgustust oma arvamuse väljaütlemiseks.

4. Järgib täiskasvanuõpet ja teisi valdkonna tegevusi reguleerivaid seadusi.

Kompetentsi tõendamine:
Täiskasvanute koolitus jaguneb tasemeõppeks ja täienduskoolituseks. Mina tasemeõpet läbi ei vii, teen vaid täiendkoolitusi. Need on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuvad eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevused. Minu ettevõtte põhitegevus on personalivahendus, täiendkoolitused on lisa tegevusvaldkond, seaduse mõttes ei ole minu ettevõte täiendkoolitusasutus.

Koolitused toimuvad valdavalt ettevõtete sisekoolitustena, need on korraldatud ja tasustatud tööandja poolt. Koolitusel osalejad saavad vastava tunnistuse, need on registreeritud minu ettevõtte serveris asuvas registris. Tellija saab tunnistuste koopiad.

Seadus esitab nõuded täienduskoolituste läbiviimise õppekeskkonnale, mis peab olema piisav täienduskoolituse läbiviimiseks ning õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks. Mina viin koolitusi läbi erinevates konverentsikeskustes, turismitaludes, jm. - koha lepime alati eelnevalt Tellijaga kokku. Mina esitan nõudmised õppekeskkonnale ja Tellija valib sobiva koolituskoha.

Parimal viisil on täiskasvanudte aktiivõpet võimalik läbi viia õppekeskkonnas, kus toolid asuvad ringis

Päris sageli soovitakse koolitusi läbi viia oma ettevõtte koosolekute ruumis. Olen alati selgitanud, mis see koolituseks sobiv ei ole. Ühel ettevõttel oli loodud õppeklass, kuid ometi oli seal koolituse läbiviimine keeruline. Osalejate keskendumine koolituse teemadele oli häiritud uksele koputavatest kolleegidest, kes korraks osalejat välja soovisid kutsuda, Ka minnakse kohvipausi ajal oma arvuti taha ja hilinetakse siis koolitusele. Sobiv õppekeskkond on koolituse läbiviimiseks üli oluline.

Täiskasvanute koolitajana olen seaduse tähenduses spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust .

Iga koolitus algab Tellijale täienduskoolituse õppekava esitamisega, lisaks minu CV koos täiendkolituste ja erinevate koolituste läbiviimise kogemusega. On oluline, et Tellija oleks veendunud minu pädevuses antud koolitust läbi viia. Täienduskoolituse toimumise aja ja koha valime koostöös Tellijaga, koolituspakkumine sisaldab alati ka koolituse maksuvust, seal on eraldi välja toodud mille eest tellija maksab. Tavapäraselt ei sisalda koolituse hind kulutused koolitusruumile, toitlustamisele ja osalejate ööbimisele. Koolitustasu sisaldab eeltööd ja programmi ning õppematerjalide välja töötamist, eelkirja saatmist koolitusel osalejatele, koolituse läbiviimist, järelmaterjalide saatmist koolitusel osalejatele, koolituse tagasiside kokkuvõtte saatmist Tellijale, koolitaja sõidu ja ööbimiskulu. Koolituse eest tasutakse peale koolituse läbiviimist.

5. Annab õppijatele tagasisidet  kogu koolitusprotsessi vältel.


Kompetentsi tõendamine:
Kui esitan koolitusel mõnd teoreetilist seisukohta, saavad osalejad alati võimaluse esitada küsimusi. Ma julgustan neid seda kindlasti tegema, sest vaid siis loovad nad enda jaoks selge arusaama. Alati tunnustan küsimuse esitajaid. Kui osalejad teevad koolitustel praktilisi harjutusi, aitan neil endas selgusele jõuda ja ka edaspidi kasutama hakata efektiivseimaid suhtlemise/käitumise viise. Tagasiside andmisel on oluline mõista erinevate käitumisviiside positiivseid ja negatiivseid tagajärgi, seda analüüsi teevad osalejad kõigepealt ise, alati kaasan teisi arueludesse ja lisan vajadusel oma vaatenurki. Kui kasutan koolitustel videoharjutusi, on juba videoharjutuse tegemine väärt tunnustamist. Videoanalüüsid on üles ehitatud positiivselt õppimisele ja arenguvõimaluste märkamisele.

Osalejate tagasiside kohe peale videoharjutuse tegemist.


6. Kasutab korrektset koolituse läbiviimise keelt kõnes ja kirjas.

Kompetentsi tõendamine:
Koolitusel on oluline kasutada osalejatele arusaadavat sõnavara. Väldin teadlikult psühholoogia alaseid keerulisi termineid. Koolitusmaterjalid olen aeg-ajalt läbi vaadanud koos toimetajaga, et oleksin kindel ilusa eesti keele kasutamisel. Kui vahel on materjalides kirjaviga, märkan seda ise või ütleb mõni osaleja, tänan alati ja teen kohe peale koolitust materjalidesse parandused.     

Koolituse algus, koolituse eesmärkide ning kokkulepete tegemine - selles videos on minu keelekasutushästi kuulda.

7. Kasutab asjakohaseid IKT vahendeid  õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel, hindamisel ja enesearengu toetamisel; oskab allikakriitiliselt veebipõhist infot otsida; teab digiõppe võimalusi ja oskab kasutada sobilikke metoodikaid digiõppe läbiviimiseks täiskasvanute koolituses; oskab luua, kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale.


Kompetentsi tõendamine:
Koolituste ajakohasena hoidmiseks otsin sageli internetist teemakohaseid artikleid, videosid. Olen sealt ikka inspiratsiooni leidnud kas materjali värskendamiseks, näidete toomiseks või uue kaasaegse seisukoha selgitamiseks. Viimased sellekohased kogemused on aju uuringutega seotud info otsimine. Minu poolt läbi viidavad koolitused on enamasti aktiivõppel põhinevad. Slaide kasutan vaid DiSC-i ja ajajuhtimise koolituste läbiviimisel ja konverentsidel esinedes. DiSCi koolitustel kasutan õppefilme. Suhtlemisoskuste koolitustel on oskus videotehnika kasutamine, et videoharjutused jäädvustada  ja neid hiljem analüüsida. 

Ülikoolis töötamise ajal jagasin enda poolt koostatud õppematerjale ülikooli digitaalses õpikeskkonnas, samuti sain sealt infot õppetegevuse korraldamiseks.

Täiendan regulaarselt ettevõtte kodulehte oma uute blogipostitustega, otsin ja lisan sinna pilte. Uudiskirja koostamine on minu igakuine tegevus, selle edasisaatmise eest vastutab assistent.