Suhtlemismudelite ja -kompetentside õpetamine

1. Suhtlemismudelite õpetamine

Kompetentsi lühikirjeldus: Valib ja esitab eesmärgipäraselt ja selgelt baasilisi suhtlemismudeleid (-kompetentse). Demonstreerib suhtlemismudeleid ja nendes olevaid suhtlemisoskusi, seostab neid treenitavate igapäevatöö ja -eluga.

Kompetentsi tõendamine:  Iga suhtlemisoskuse õpetamisel kasutasime interaktiivseid lühiloenguid, mida toetasid infolehed. Soovitasime infolehtedele oma mõtteid ja tähelepanekuid kirja panna. Saadud teadmisi kinnistasid osalejad kas läbi individuaalsete harjutuste ja eneseanalüüsi, paaris- või grupiaruteludes, milleks olime ette valmistanud töölehed. Lisaks harjutasid nad õpitud oskusi  videoharjutustes.

Koos kaastreeneriga kasutasime teadlikult omavahelises suhtlemises kõiki suhtlemismudeleid. Sageli märkasid osalejad seda ja reageerisid lõbusalt – aa, te nüüd kasutasite seda oskust. See oli oluline, et nad hakkaksid märkama, et me tõepoolest neid oskusi kasutame. Aktiivse kuulamise oskuse mudelit oli väga hea anda vastupanuga tegelemisel. Kui olukord oli selginenud, küsisin – kas märkasite, tänu millele me praegu selle olukorraga toime tulime.

Mudelite selgitamisel palusime neid tuua näiteid oma igapäevaelus – nii tööalasest kui isiklikust. 

Viide tõendusmaterjalile:
Kuna meie kasutasime ise neid mudeleid, märkasime, et koolituse käigus tuli osalejate sõnavarasse „mina arvan“, nad hakkasid kasutama aktiivset kuulamist. 

Selge suhtlemine, enda nimel rääkimine, näitlikustamine


3-osalise minateate interaktiivne lühiloeng, koostöö teise treeneriga


2. Suhtlemisoskuste mudeldamine

Kompetentsi lühikirjeldus: Mudeldab oma käitumisega järjekindlalt õpitavaid oskusi nii teooriat tutvustades kui ka harjutusi juhendades. Aitab osalejatel leida sobivad viisid/vormid oskuste rakendamiseks peale suhtlemistreeningut.

Kompetentsi tõendamine: Kui grupis esitas keegi mõne küsimuse, oli koheselt võimalus aktiivset kuulamist kasutades seda täpsustada. Kui mõni osaleja esitas mõned väited või näited umbisikuliselt, täpsustasime – mida sina sellest arvad, julgustasime rääkima enda nimel. 

Konfliktide vahendamist õpetasime demona – mina olin vahendaja rollis, 2 osalejat olid konfliktis olevate töötajate rollis. Pärast harjutust tõi grupp välja, mida nad märkasid, Sellele lisasime olulisi aspekte me koos kaastreeneriga mõlemad. 

Tõime näiteid igapäevaelust, kus oleme tänu suhtlemisoskustele edukad olnud ja ka mõned näited, kus emotsioonid on keenud ja oleme käitunud nende ajel. Siis on tekkinud terav konflikt, mille järel rahunedes tuli olukorda õigeid suhtlemisviise kasutades „siluda“. Osalejad nägid koolitajaid kui inimesi, kes pole täiuslikud, kes ka kogu aeg õpivad, ennast analüüsivad ja oma käitumist korrigeerivad. Tundus, see oli nende jaoks oluline ja tekitas meil omavahelist usaldussuhet. 

Viide tõendusmaterjalile: Oli päris mitmeid olukordi, kus koolitajana selgitasin oma käitumist metatasandil, rääkisime kaastreeneriga nende oskuste kasutamisest nii tööl kui isiklikus elus ja tõime välja, kuidas on see meie suhete kvaliteeti mõjutanud. 
Minul oli hea tuua näide oma nooremast tütrest, kelle kasvamise aeg on jäänud aega, mis olin juba õppinud suhtlemistreeneriks. Meie omavahelised suhted on väga avatud, kui tekivadki erimeelsused, suudame need kiiresti lahendada. Lisaks on tütar hakanud minu eeskujul kasutama erinevaid suhtlemismudeleid nii perekonna kui sõpradega suheldes. Suhtlemisoskuste valdamine parandab suhete kvaliteeti kõikides eluvaldkondades, oli meie sõnum koolitusel osalejatele.

Selge suhtlemise seostamine eluliste olukordadega, mina keel

3. Suhtlemisoskuste arendamise propageerimine

Kompetentsi lühikirjeldus: Tutvustab suhtlemistreeningu põhimõtteid. Selgitab, miks videotagasisidega suhtlemistreening on kasulik õppemeetod, milline on selle mõju õpiprotsessile ja isiksuslikule kasvule.

Kompetentsi tõendamine: Alati, kui klient soovib suhtlemisoskuste arendamise koolitust, alustan videotreeningu tutvustamise, kasude väljatoomise ja kliendi motiveerimisega. Paraku napib tavapäraselt aega 2- päevase koolituse jaoks, hoitakse kokku raha, sest kahe koolitajaga koolitus on kallim ning vahel kardetakse ka videotagasisidet – äkki see ei sobi minu inimestele. 

Olen läbi viinud väga paljude meeskondade koolitusi, kus erinevaid suhtlemisoskusi õpetan. Kahjuks pole tavapäraselt aega, et kasutada videotreeningut. Kuid alati nimetan – kõige parem on neid oskusi harjutada nii, et näed ennast ka kõrvalt ja saad tagasisidet nii teistelt koolitusel osalejatelt kui koolitajalt. Harjutuste juhendamisel olen paaridel kõrval olnud ja andnud siis ka otsest tagasisidet – mis läks hästi, mida võiks veel proovida. Seejärel toonud need arutelud suurde ringi. Et ühe ettevõtte töötajad koos suhtlemisoskusi õppides hakkaksid ennast analüüsima, teisi märkama ja toetavat tagsisidet andma.

Lisaks olen teinud töötoa PAREs, et personalijuhtidele tutvustada suhtlemistreeningu võimalusi.

Olen suhtlemisoskuste arendamise võimalustest ja suhtlemistreeningust kirjutanud nii oma blogis kui erinevates ajakirjades (Personali Praktik, Director). Mõned lood on ilmunud personaliuudised.ee ja sekretär.ee.

Meie ettevõte annab igakuiselt välja uudiskirja, mis jõuab ca 1000 lugejani. Suhtlemisoskuste arendamise teemat käsitlen seal väga sageli. 

Olen ESÜ asutajaliige ja teen kaasa ESÜ töös ka praegu, kahjuks aja nappusel piirdub viimasel ajal minu panus pigem lugude kirjutamisega ühingu lehte. 

Olen läbi aastate olnud ESÜ hindamiskomisjoni liige ja superviisor, et aidata hinnata suhtlemistreeneri kutse taotlejate vastavust kehtestatud kriteeriumidele. 

Viimati olin 2017 aastal ühe taotleja superviisor ja kahe taotleja hindamiskomisjoni liige, kes taotlesid täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7 kutset. 

Mulle on varasemalt välja antud riiklikke suhtlemistreeneri kutsetunnistusi, kahjuks ei õnnestunud neid pikendada, sest ma polnud läbi viinud nõutud hulgal suhtlemistreeninguid. 

Kuna pean kutse omamist väga oluliseks, isegi siis, kui see ei mõjuta töö saamist, taotlen kutset ka nüüd. Tean, et see ei anna rahalisi eeliseid. Väärtustan seda põhimõtteliselt ja pean väga oluliseks, et saaksin sel teemal edaspidi veelgi enam rääkida – suhtlemisoskused tagavad edu enamusel ametikohtadel, nende õpetamine on kahetsusväärselt madalal tasemel. Kogen seda personaliotsingut läbi viies ja juhtidega coachingul kohtudes. Just coachingul olen kimbatuses – kui on vaja arendada suhtlemisoskusi, siis on vaja suhtlemistreeningut. Muu siin ei aita.

Viide tõendusmaterjalile: Artiklid ajakirjades, avalikud esinemised erinevatel konverentsidel ja seminaridel, regulaarsed kirjutised blogis ja ettevõtte uudiskirja avaldamine, väga paljude suhtlemisoskuste arendamise koolituste läbiviimine.