Koostöö kaastreeneriga

1.  Treeningueelne koostöö kaastreeneriga.

Kompetentsi lühikirjeldus:  Loob kaastreeneriga usaldusliku suhte. Teeb koostööd kaastreeneriga, leppides kokku ootused rollide ja vastutuse jagunemise kohta, lähtudes suhtlemistreeningu eesmärkidest ja teemadest. Koos kaastreeneriga koostab koolitusvajadusest lähtuva programmi ja õppematerjalid.

Kompetentsi tõendamine: Kaastreeneriga töötame koos 11 aastat, Kadi Kuuskmann on alustanud koolitajana mind assisteerides ja läbi õppimise ning meie omavahelise koostöö saanud professionaalseks koolitajaks. Selline koostöö poleks võimalik ilma omavahelise usalduseta – seda polnud vaja luua antud koolituse eel. Koolituse ettevalmistus algas ühise pakkumise tegemisest tellijale ja seejärel koolitusprogrammi koostamisest. Mina tegin esmase pakkumise, vaatasime selle koos Kadiga läbi, tema ettepanekul tegime muudatusi. Esmase koolitusprogrammi koostas Kadi, seejärel arutasime selle koos läbi, jagasime omavahel teemad ja vastutused, valisime ja kujundasime infolehed.

Viide tõendusmaterjalile:  Olime koolituseks väga hästi valmistunud – meil oli ühiselt ette valmistatud programm, info- ja töölehed, koos lahendasime ka tehnilised probleemid. Ostsime uue kaamera ja laenasime lisakaamera meie filmimiseks. Koos tutvusime kaameratega ja leppisime kokku nende kasutamise.


2.  Koostöö suhtlemistreeningu üheaegsel juhendamisel.

Kompetentsi lühikirjeldus:  Teeb treeningu käigus koostööd kaastreeneriga vastavalt programmis kokku lepitule, täiendab kaastreenerit ning juhib koostöös kaastreeneriga suhtlemistreeningu kolme põhiprotsessi. Osaleb keskendunult.

Kompetentsi tõendamine:  Meil on omavahel võrdselt jaotatud nii teoreetilise materjali edastamine kui erinevate harjutuste juhendamine. Oleme kokku leppinud, et kui teine soovib omalt poolt midagi täiendavat juurde lisada, annab ta selleks koolituse ajal märku. Päris sageli ka küsime teineteiselt – „soovid sa omalt poolt midagi lisada?“ Antud koolitusel otsustasime peale esimest osa, et peame varasemasse programmi muudatused tegema, sest grupiprotsess ei käivitunud ja osalejad olid passiivsed. Nii tegime kogu koolituse aja – pausi ajal leppisime kokku, kuidas edasi liigume. Omavahelisel kokkuleppel lisasime koolitusse erinevaid grupiharjutusi, vajadusel jagasime grupi pooleks, et kõiki võimalikult palju kaasata. Olime mõlemad võrdselt vastutavad nii grupi- kui õpiprotsessi juhtimise eest, analüüsisime ka osalejate individuaalset arengut ja leppisime kokku, keda enam aktiviseerime, julgustame, toetame. Antud koolitusel olid osad vene keelt emakeelena rääkivad osalejad, osad olid eestlased. Vastavalt vajadusel keskendusin mina harjutuste läbiviimisel vene keelt kõnelevatele osalejatele, kuna valdan vene keelt, Kadi mitte.

Viide tõendusmaterjalile:
Osalejad andsid meile tagasisidet – nad küsisid, kas meil on kogu koolitus pähe õpitud, et poolelt lauselt ja sõnalt suudame teineteist täiendada või teema üle võtta. Koostöö toimis tõepoolest väga sujuvalt. Oli ka hetki, mil ühel oli edasi liikumiseks üks mõte, teisel teine. Sellised aruelud toimusid alati pauside ajal. Siis võtsime hetke, et koos arutada – milline harjutus on parim praegu ja just sellele grupile. Teineteist kuulates valisime vahel ühe idee, vahel teise, mitmel korral aga sündis aruelust hoopis kolmas lahendus. Leppisime kokku, et mina kirjutan programmi vastavad muudatused koos kellaaegadega. Salvestasime 2 päeva videosse, et sealt siis tõenduseks sobivaid lõike valida. Omavahelise koostöö kohta võime leida näiteid nii interaktiivsetest koolituse alustamisel ja osalejate häälestamisel, lühiloengutest, grupiharjutustest, videoharjutustest.

Emotsionaalsest temperatuurist ja suhtlemisoskusest rääkimine, näited tahvlil joonis 


Suhtlemisetappide näitlikustamine 


Konflikti teema käsitlemine ja grupi kaasamine arutellu3.  Suhtlemistreeningu järelanalüüs koos kaastreeneriga.

Kompetentsi lühikirjeldus: Analüüsib suhtlemistreeningul toimunut koos kaastreeneriga, lähtudes tellimusest ja grupilt saadud tagasisidest. Annab kaastreenerile konstruktiivset tagasisidet omavahelise koostöö tulemuslikkuse kohta ja väljendab oma ootusi edasise koostöö suhtes.

Kompetentsi tõendamine:  Kuna tegemist oli 2- päevase koolitusega, siis kõige tõsisem arutelu oli peale esimest koolituspäeva. Teeme peale igat 1,5 tunnist koolituslõiku pausi ajal kiire aruelu - kuidas läheb, kas peame programmis midagi muutma ja kas meil on teineteisele koostöö kohta midagi öelda. Siis saame mõlemad teineteiselt kiire tagasiside ja saame kokkulepitud viisil jätkata. Kuna oleme palju koos koolitanud, siis need ajad, mil üks teise juttu „sisse sõitis“ on möödas. Sellest aitaski edasi konstruktiivne tagasiside. Algselt oli Kadi õppija rollis ja mina olin kogenud koolitaja. Kippusin tema juttu üle rääkima, sekkuma poole jutu pealt. Tänu Kadi selgele tagasisidele oli mul oma käitumist lihtne muuta .  Sageli oleme teineteist mingite keeruliste olukordade nutika lahendamise eest tunnustanud ja rääkinud, mida üksteiselt õppisime. Mina hindan väga Kadi süsteemset lähenemist ja põhjalikkust, see paneb ka mind igat detaili läbi mõtlema ja on mulle väga arendavalt mõjunud. Antud koolituse järgselt vaatasime koos üle programmi tehtud muudatused ja analüüsisime, kuidas neid edaspidi arvestada. Antud koolituse järgselt oli ka kohtumine kliendiga. Arutasime temaga edasisi koostööplaane, sest osalejad jäid koolitusega väga rahule ja ettevõte soovib suhtlemisoskuste koolitusi rohkem läbi viia.

Viide tõendusmaterjalile:
Oleme kokku leppinud, et räägime kohe, kui koostöös midagi häirib. See on muutunud meile omaseks tööviisiks ja loonud võimaluse niivõrd pikaks ja teineteist arendavaks koostööks. Õpime teineteiselt igal koolitusel, mida koos läbi viime.