Videometoodika kasutamine

1.  Videoharjutuste ettevalmistamine

Kompetentsi lühikirjeldus: Kaardistab ettevalmistamise käigus kriitilised situatsioonid ja kavandab suhtlemistreeningu eesmärkidest lähtuvad ning grupiliikmetele sobivad harjutused. Loob koos grupiga konkreetsed suhtlemissituatsioonid, mida harjutustes modelleerida.

Kompetentsi tõendamine: Koolitusel kasutasime kahte videoharjutust. Esimesel päeval kontakti loomise, 3-osalise minateate ja aktiivse kuulamise harjutamine. Teisel päeval vajaduskonflikti lahendamise harjutamine.

3- osalise minateate kirjutasid kõik endale töölehtedele, käisime koos kaastreeneriga selle käigus neid abistamas, tõime ka erinevad näited suurde ringi. Enne videoharjutust lõime harjutuseks vastava ruumi, täpsustasime rolle ja vaatasime üle aktiivses rollis olija 3- osalise minateate.

Vajaduskonflikti lahendamise harjutamiseks kogusime esialgu grupilt kokku erinevad vajaduskonfliktid, iga paar leppis kokku, millise situatsiooni nad võtavad – mis seostub nende endi olukordadega kõige enam. Videoharjutust tehes oli aktiivses rollis olijal pabertahvlil protsess skeemina ees. Kui ta kimbatusse sattus, aitas koolitaja teda, viidates skeemile või vajadusel filmimist stopates, arutades, uuesti proovides.

Viide tõendusmaterjalile:  Osalejad said harjutustest aru, ei tekkinud küsimusi „mida me nüüd tegema pidime“. Järelikult olid instruktsioonid selgelt antud. Küll aga tekkis pause ja hetki, kus osaleja ei teadnud – kuidas õigesti teha, siis olime koolitajatena abiks ja toeks, andes vajadusel ise mudelit.

Paaride ettevalmistamine videoharjutuseks, videoharjutuse instruktsioon, motiveerimine, julgustamine. Selge ettekujutus sellest, kuidas me videoharjutust analüüsime

2.  Videoharjutuste läbiviimine ja osalejate juhendamine

Kompetentsi lühikirjeldus: Viib läbi eesmärkidest lähtuvad ning grupiliikmetele sobivad harjutused. Juhendab ja toetab harjutustes osalejaid. Kasutab videotehnikat harjutuste salvestamiseks ja salvestise esitamiseks.

Kompetentsi tõendamine:  Meil oli eesmärk kõike koolitusel õpitut videoharjutuses harjutada. Kui enne harjutust oli oluline selge instruktsioon anda, siis harjutuse käigus oli oluline aktiivses rollis olijat julgustada, vajadusel juhendada, mudeliks olla ja jälle julgustada proovima. Juhendasime kõikide harjutuste käigus, vajadusel kaamerat välja lülitades, koos uuesti proovides, ette näidates ja siis uuesti harjutust kaamerasse tehes.

Üks koolitaja filmis, teine koolitaja toetas harjutuses osalejaid. Kui esialgu olid meil kokku lepitud päevad, mil üks filmib ja teine osalejaid juhendab, siis koolituse käigus tegime muudatuse – kui osalejad olid vene keelset kõnelejad, olin nende abiliseks mina ja kaastreener filmis

Videoharjutuste ajaks olid osalejad juba harjunud, et ruumis on ka teine kaamera, mis filmib koolitaid, seda ei pandud enam tähele.

Viide tõendusmaterjalile: 
Kõik osalejad tegid harjutused kaasa, olles valmis vajadusel uuesti ja uuesti proovima. Harjutuse lõppedes olid nad uhked enda üle, et hakkama said ja tõdesid, et polnudki hull. Hakkama saamine tähendas kaamerastressiga toimetulekut ja õpitu kasutamist harjutuses. Pärast ootasid kõik suure huviga videosalvestuse vaatamist – mida on sealt õppida.

3 osalise minateate harjutamine videoharjutuses, osalejate juhendamine
3.  Videoharjutuste analüüsimine, tagasisidestamine

Kompetentsi lühikirjeldus:  Juhib videoanalüüsi selge analüüsiskeemi alusel, arvestades suhtlemismudeli situatsioonikohast kasutamist. Tagasisidestab osalejaid, aitab grupiliikmetel süsteemselt reflekteerida õpikogemusi.

Kompetentsi tõendamine:  Videoanalüüs toimus kindla skeemi alusel. Kõigepealt rääkisid harjutuses osalenud, kuidas neil läks, seejärel vaatasime salvestust ja nad said välja tuua – mis õnnestus, mida võiks veel teha. Seejärel said sõna grupiliikmed – mida oli sellelt salvestuselt õppida ja mida oleks veel võinud teha. Koolitajad toetasid grupiaruelu ja vajadusel lisasid omalt poolt veel mõned asjad lisaks, kui grupp polnud seda välja toonud. Olulisemad tähelepanekud kirjutas koolitaja pabertahvlile.

Viide tõendusmaterjalile:
Osalejate aktiivsus videosalvestuste analüüsis kasvas järk järgult. Õhkkond oli sõbralik, anti konstruktiivset tagasisidet ja seda võeti rahulikult vastu. Grupp polnud ühtlane – oli neid, kes kohe kaasa rääkima hakkasid, osadele andsime koolitajatena ise sõna, et ka neid julgustada oma arvamust välja ütlema. Koolituse lõppedes ütlesid paljud, et see oli väga hea õppimise viis, sest muidu ennast kõrvalt ei näe.

Osaleja tagasiside kohe peale videoharjutuse tegemist

Videoanalüüs grupis


4.  Konfidentsiaalsuse tagamine

Kompetentsi lühikirjeldus: Tutvustab osalejatele ja tellijale videotreeningu konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja piire. Tagab treeneri valdusse jäänud tundlike materjalide ja info kaitstuse ning konfidentsiaalsuse.

Kompetentsi tõendamine:  Videosalvestuste kasutamise põhimõtteid tutvustasime kohe koolituse algul. Peale videoanalüüsi kustutasime harjutused. Kuna sel koolitusel filmiti ka koolitajate tööd. Osalejad olid sellega nõus ja andsid oma nõusoleku ka kirjalikult.

Viide tõendusmaterjalile:
Koolitusel osalejate videosalvestused on kustutatud.