1. päev

Eesmärk

Selge eneseväljendamise ja aktiivse kuulamisoskuse alaste teadmiste ja oskuste arendamine läbi teoreetiliste lühiloengute, eneseanalüüsi ning harjutamise paaris-, grupi- ja videoharjutustes. Tekib selge arusaam konfliktide kasvamisest ja igaühe võimalusest ennetada teravate vastuolude tekkimist läbi selge eneseväljendamise ja aktiivse kuulamise. Osalejad oskavad kasutada selget eneseväljendamist ja harjutavad aktiivse kuulamise tehnikaid.


Aeg

Teema

Meetod

Eesmärk

I osa

10.00 – 11.30

Sissejuhatus, soojendus, eelhäälestus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isiksuse struktuur ja kujunemine, infoleht

 

 

 

 

 

 

Tammiste Personalibüroo ja koolitajate enesetutvustus

 

 

Koolituspäevade tutvustamine, ajakava

 

Koolitusmeetodite tutvustamine

 


Koostöökokkulepped
(sina, aeg, aktiivsus ja vastutus, nutiseadmed, konfidentsiaalsus, videode hilisem kasutamine kutse taotlemisel)

Avaring – lühike tööalane enesetutvustus, midagi veel enda kohta, mida teed peale tööd

 

 

 

 

Kohtumiste harjutused (millised olulised tegemised jäid mind ootama; milliste inimestega on mul lihtne suhelda; millistes töösituatsioonides tekivad kergelt erimeelsused ja arusaamatused; milline käitumine on aidanud erimeelsustega toime tulla, mida tahan koolitusel õppida, et erimeelsustega paremini toime tulla)

Ootused koolitusele paaridest suurde ringi ja pabertahvlile


Interaktiivne lühiloeng ja joonis pabertahvlile

 

 

 

 

Grupiarutelu:
  • kuidas ületada vastupanu
  • miks minakaitse on hea ja miks halb

Autoriteedi saavutamine, usaldussuhte ja positiivse õhkkonna loomine, mudeli andmine avaringiks (grupiprotsess, õpiprotsess)

Osalejate häälestamine teemadele (grupiprotsess) ja aktiivsele osalemisele

Osalejate häälestamine aktiivsele osalemisele ja valmisolekule kõike kaasa teha (grupi- ja isiksuslik arenguprotsess


Osalejate kaasamine sujuvaks koostööks (grupiprotsess)


 

Igale osalejale personaalse tähelepanu andmine, tutvumine osalejatega nii tööalasel kui isiklikul tasandil, endast rääkimine teiste ees, mudeli loomine – me räägime endast, oma mõtetest ja oleme kuulatud (grupi-, õpi- ja isiksuslik arengu-protsess),

Usaldusõhkkonna loomine, osalejate avatuse suurendamine, energia taseme tõstmine, koolitusteemadele häälestamine ja nendest esialgu paarilisega rääkimine (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

 

Ootused koolitusele - eesmärkide ühine sõnastamine ja nendes kokku leppimine (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)


Arusaam isiksusest kui tervikust ja kujunemisest; mõistmine mida ja kuidas on võimalik inimesel endal ja teisel (suhtumine, käitumine, hoiakud, enesehinnang) muuta; võitja-võitja suhtumine (isiksuslik arengu- ja õpiprotsess)

Grupi kaasamine arutelusse (grupiprotsess, õpiprotsess ja isiksuslik arenguprotsess)

II osa

11.45 – 13.15

Mis on suhtlemisoskus, infoleht

 

Saadud teadmiste praktiline kasutamine

 

 

 

 

 

 

  

Suhtlemisetapid – suhtlemine kui tervikprotsess, infoleht

 

 

Mis on konflikt? Tööleht.

 

 

 

 

 

 

 

Konflikti faasid ja avaldumise viisid Lacey järgi. infoleht

 

 

 


Emotsionaalne temperatuur, pinge ja selle mõju käitumisele ning enesekontrollile. 

Interaktiivne lühiloeng, joonis pabertahvlile ja grupiarutelu

 

Harjutus kolmikutes: mida eelnevalt õpitust ja kus saad kasutada

 

 

 

Iga kolmik toob olulisemad mõtted suurde ringi

 

 

Interaktiivne lühiloeng gruppi kaasavate näidetega, joonis pabertahvlile

 

 

Interaktiivne lühiloeng, ühise arusaama loomine konfliktist kui kahe erineva arvamuse kohtumisest, joonis tahvlile

 

 

 

 

 

Interaktiivne lühiloeng, joonis tahvlile

Grupiarutelu:

  • Milliseid konflikte on kõige enam?
  • Millistega kõige raskem toime tulla?)

 

Grupiarutelu – kuidas emotsioonid mõjutavad enesekontrolli, joonis pabertahvlile


Ühtse arusaama loomine suhtlemis-oskuse mõistest
(grupi-, õpi ja isiksuslik arenguprotsess)

Grupi aktiviseerimine ja kaasamine, teooria seostamine igapäevase eluga (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

 

Grupi kaasamine, aktiivsuse suurendamine, ühise arutelu-õhkkonna loomine (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess) 

Teadvustada suhtlemisetappe ja mõista, kuidas neid paremate koostöösuhete loomiseks kasutada (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

Grupi aktiviseerimine ja positiivse hoiaku kujundamine erimeelsustesse ja konfliktidesse. Oluline on õppida suhtuma teistsugusesse arvamusse uudishimu, mitte viha ega ärrituvusega. On normaalne, et erinevatel inimestel on erinevad ootused, seisukohad, jne. (grupi-, õpi- ja isiksuslik arengu-protsess)

Arusaama loomine konflikti kasvamisest ja võimalusest seda mõjutada (õpi- ja isiksuslik arengu-protsess). Seostada teooria praktikaga ja oma igapäevase käitumisega (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

Grupi kaasamine, eneseteadlikkuse kasv(grupi-, õpi- ja isiksuslik arengu-protsess)

III osa

14.00 – 15.30

Konfliktide lahendamiseks vajalikud suhtlemisoskused:

  • Selge enese-väljendamine, mina - keel, infoleht

 

 

 

 

 

 

  • 3- osaline mina teade, infoleht

 

 

 

  

  • Tööleht

 

 


Interaktiivne lühiloeng

 

 

 

 

Harjutus kahes grupis kaartidega: ma arvan, ma mõtlen, ma tahan

 

 

Interaktiivne lühiloeng, joonis pabertahvlile

 

 

 

 

Individuaalne harjutus: 3 – osalise minateate koostamine, koolitajad vaatavad need üle ja juhendavad, grupis loetakse mõned ette 

 

 

Mõistmine, et enda nimel selge rääkimine annab võimaluse olla mõistetud, hoiaku muutmine – kui ma räägin enda mõtetest ei tähenda, et ma ei hooli teistest (õpi- ja isiksuslik arenguprotsess) 

Harjutada selget eneseväljendust, saada üle sisemisest tõrkest rääkida enda nimel (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess) 

Uue teadmise loomine: kuidas käitumise hinnanguvaba kirjeldamine, selle mõju (aeg, energia, raha) välja toomine ja selge ootuse sõnastamine aitab partneril mind paremini mõista (õpi- ja isiksuslik arenguprotsess) 

Harjutame 3- osalise minateate koostamist (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

IV osa

15.45 – 17.15

Aktiivne kuulamine

 

 

 

 

 

 

 


 Infoleht

 

  

Paaride moodustamine
ja ettevalmistus videoharjutuseks

 

Lugude videolindistamine:

Koolituspäeval õpitu (kontakti loomine, 3 - osalise minateate kasutamine ja aktiivne kuulamine) harjutamine

 

  

Koolituspäeva kokkuvõte, koolitajate tänusõnad ja tunnusus


Sõnad pabertahvlile:
kuulmine, kuulamine, aktiivne kuulamine. Osalejaid kaasav arutelu

 

 

Grupiharjutus: Mida teeb hea kuulaja? Grupi ideed pabertahvlile

 

Interaktiivne lühiloeng, koolitajate näidisharjutus aktiivsest kuulamisest

 

Paaride moodustamine: rivi sünnipäevade järgi

Enne harjutust lihvis igaüks oma 3 - osalist minateadet

Videoharjutus: ruumi, situatsiooni ja rollide loomine. Harjutus vajadusel katkestati ja prooviti uuesti, treenerid toetasid, julgustasid ja juhendasid osalejaid. Filmimise ajal olid ruumis vaid 2 osalejat, koolitajad ja koolitajate filmija.

 

 Igaühelt suurde ringi:

 „Tänaselt päevalt võtan kaasa ….“

Osalejate jaoks olid kõik päeva jooksul tehtud suured paberid seintel, mis hoidsid erinvaid teemasid fookuses ja inspireerisid kogu koolituspäevale mõtlema.

Teadvustada kuulamisoskuse vajalikkust ja luua selget arusaama, et kuulamine nõuab süvenemist, suurt tähelepanu ja soovi oma partnerit mõista (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

Grupi aktiviseerimine, kuulamiskomponentide sõnastamine mõista (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

Anda terviklik ülevaade aktiivsest kuulamis-oskusest (grupi-, õpi- ja isiksuslik arengu-protsess) gruppi kaasaval viisil

Grupiprotsess
Õpi- ja isiksuslik arenguprotsess

 

Sisemise pingega toimetulek, uute teadmiste harjutamine ja oskusteks kujundamine. Ülesandeks jäädvustada videosse kontakti loomine, selge eneseväljendamine/ 3 -osalise minateate kasutamine ning aktiivne kuulamine (õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

Õpitu sõnastamine, oluliste teemade väljatoomine, teiste osalejate inspireerimine (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

 

II PÄEV