2. päev

Eesmärk

Eelmise koolituspäeva videoanalüüs, käiguvahetuse kui olulise oskuse tutvustamine ja seeläbi selge eneseväljendusoskuse ja aktiivse kuulamisoskuse tervikuks sidumine. Väärtus- ja vajaduskonfliktide erinevuste selgitamine ja vajaduskonfliktide lahendamise õppimine ja harjutamine. Konfliktides vahendaja rolli mõistmine ja mudelilt õppimine.  

Aeg

Teema

Meetod

Eesmärk

I osa

8.45 – 10.15

Sissejuhatus – tänased koolitusteemad


Häälestumine koolituspäevale

 

 

Õpitud suhtlemisoskuste märkamine, analüüs, teadvustamine ja kinnistamine

 

 

 

 

 

Lühike teemade ja tegevuste ülevaade

 

Palli viskamine grupis ja sellega sõna andmine: mõtteid eilsest päevast, mida tahaksid jagada, kas midagi veel üle küsida

  

Eilsete videolugude vaatamine: kõigepealt saavad sõna harjutuses osalejad – kuidas läks; video vaatamine – taas osalejate eneseanalüüs; grupi ja koolitajate tagasiside, olulised tähelepanekud pabertahvlile

 

Häälestada osalejaid uutele teemadele, õppimisele ja aktiivsele osalemisele

Grupi aktiviseerimine ja usaldusõhkkonna loomine, häälestumine videoharjutuse analüüsile ja uute teemade käsitlemisele (grupi- ja isiksuslik arenguprotsess)

Teooria seostamine tegeliku käitumisega, teadlikkuse tõstmine ja õpitu kinnistamine (õpi- ja isiksuslik arenguprotsess). Eneseanalüüsi oskuse ja tagasiside andmise oskuse arendamine, üksteiselt õppimine (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess). Hoiaku – keegi pole täiuslik, tagasiside aitab edasi, teadvustades oma eksimust saad võimaluse järgmisel korral edukam olla – kinnistamine (grupiprotsess) Osalejate tunnustamine ja julgustamine õpitut edaspidi kasutama, usaldusõhkkonna tugevdamine (grupi- ja isiksuslik arenguprotsess)

II osa

10.30 – 12.00

Käiguvahetus suhtlemisel, infoleht

 

 

 

Vajadus- ja väärtuskonflikt, infoleht

 

 

 

 

 

Vajadus ja väärtuskonflikti erinevuste mõistmine, tööleht

Interaktiivne lühiloeng, joonis pabertahvlile, näitlikustamine ja osalejate kaasamine

 

 
Interaktiivne lühiloeng, joonis pabertahvlile, nende erinevuste väljatoomine.

 

 

 

 

Paarisharjutus – kas töölehel toodu on väärtus või vajaduskonflikt, seejärel grupiarutelu

Suhtlemismudeli näitlikustamine, selge suhtlemise ja aktiivse kuulamisoskuse kasutamise seoste loomine (grupi-, õpi- ja isiksuslik arengu-protsess)

Uue teadmise loomine: vajaduskonflikti puhul on otsene kahju, väärtuskonflikti puhul vastanduvad meie põhimõtted, väärtused, arusaam heast/halvast. Seepärast on ka erinevad lahendamise viisid. ( õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

 

Kinnistada arusaama väärtus- ja vajaduskonfliktide erinevustest, julgustada oma arvamust välja ütlema ja põhjendama (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess) 

III osa

12.45 – 14.15

Vajaduskonflikti lahendamine, infoleht


 

Ettevalmistus videoharjutuseks

 

 

 

 

Lugude videolindistamine: vajaduskonflikti lahendamise harjutamine

Interaktiivne lühiloeng, konflikti lahenduse käik pabertahvlile, näitlikustamine ja osalejate kaasamine 

Ideede turg – näiteid erinevate vajaduskonfliktide kohta. Samad paarid, kes eile. Vahetuvad aktiivsed rollid.

Paarid lepivad kokku, millise vajaduskonflikti lahendamist nad harjutavad.

Videoharjutus: situatsiooni loomine, ruumi ja rollide loomine, harjutuse eesmärgi selgitamine. Aktiivses rollis olijal on võimalus pabertahvlilt vaadata vajaduskonflikti lahendamise käiku, vajadusel juhendab teda koolitaja. Korduv proovimine, koolitajate juhendamine ja proovimisele julgustamine.

Video salvestamise ruumis on vaid need, kes harjutust teevad, koolitajad ja koolitajate filmija. Teised valmistuvad harjutuseks teises ruumis.

Luua selge struktuur ja teadlikkus vajaduskonfliktide lahendamiseks (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess) 

Grupi aktiviseerimine ja häälestamine videoharjutuseks (grupiprotsess)Usaldus-suhte tugevdamine ja teineteise toetamine (grupiprotsess)

 


Harjutada vajaduskonflikti lahendamist kasutades teadlikult kontakti loomist, selget eneseväljendamist, aktiivset kuulamist, käiguvahetust (õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

IV osa

14.30 – 16.00

Vajaduskonflikti lahenduskäigu kinnistamine, käitumise märkamine, analüüs ja uue oskuse vajalikkuse teadvustamine

 

 

Konfliktide vahendamine, infoleht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Koolituse lõpetamine

 

Videolugude vaatamine: kõigepealt saavad sõna harjutuses osalejad – kuidas läks; video vaatamine – taas osalejate eneseanalüüs; grupi ja koolitajate tagasiside, olulised tähelepanekud pabertahvlile

 

Arutelu kahes grupis- kuidas käituda, kui kaks alluvat on konfliktis

  • Mida kindlasti  teha konflikti vahendamisel?
  • Millist käitumist vältida?

Koolitaja demo kahe grupiliikmega – situatsiooni ja rollide loomine, konflikti vahendusprotsessi näitlikustamine. Grupiarutelu – mida oli sellest õppida.

 

Individuaalsete arengueesmärkide sõnastamine, töölehe täitmine

 

Lõpuring – mida tulevikus pean silmas konfliktide lahendamisel …

 
Tunnistused, koolitajate kiidu- ja tänusõnad

Harjutuses saavad osalejad kasutada kõiki koolitusel õpitud suhtlemisoskusi, nad õpivad iseenda harjutust ja teiste harjutusi analüüsides, teineteisele tagasisidet andes ja seda vastu võttes. Harjutus võtab kokku 2- päevasel koolitusel õpitu (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

Osalejate kaasamine ning koolitusel õpitud oskuste kasutamis-võimaluste avardamine (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)

 

Anda osalejatele positiivne eeskuju konflikti vahendamis-protsessist, kinnistada õpitud suhtlemisoskuste kasutamist erinevates suhtlemisolukordades (grupi-, õpi- ja isiksuslik arenguprotsess)
 

Koolitusmaterjalide läbi vaatamine, iseenda analüüs ja arengu-eesmärkide püstitamine (õpi- ja isiksuslik arenguprotsess) 

Kolleegide kuuldes antud lubadusel on suurem jõud kui endale paberile kirjutamisel, osalejate motivatsiooni tõstmine saadud teadmiste ja õpitud oskuste edasisel kasutamisel (grupi-, õpi- ja isiksuslik arengu-protsess)

Positiivse meeleolu kinnistamine, sõltuvussuhte lõpetamine, edasise vastutuse andmine osalejatele (grupi-protsess)